Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

eMatrika od 1. ledna 2027

18.12.2023


Na matriční úřady se chystá během příštích pár let velká změna. Jedná se o zavedení eMatriky – matriční informační systém.

V současném stavu jsou matriční údaje na území České republiky tradičně a v souladu se zákonnou úpravou vedeny formou zápisů do listinných vázaných knih. S účinností od 1. ledna 2006 byla novelou § 6 zákona o matrikách uložena matričním úřadům povinnost vést matriční záznamy souběžně pomocí výpočetní techniky. Zavedení výpočetní techniky a této nové povinnosti pro matriční úřady mělo několik cílů:

1) snadnější a rychlejší vyhledání a využití matričních údajů,

2) možnost tisku matričních dokladů a doslovných výpisů z matričních knih,

3) vedení evidence zápisů,

4) rychlejší aktualizaci údajů v informačním systému evidence obyvatel, pokud je matriční úřad připojen způsobem umožňujícím dálkový přístup

eMatrika představuje centralizovaný informační systém veřejné správy určený k výkonu matriční agendy místo stávajících evidencí, které vedou jednotlivé matriční úřady prostřednictvím různých softwarových řešení. eMatrika zajistí zjednodušení výkonu matriční agendy a umožní její jednotné vedení v elektronické podobě. Souběžně ale zůstává zachováno vedení analogových matričních knih a principu, že zápis v informačním systému se uzavírá teprve s uzavřením zápisu v matriční knize. Právo k editaci údajů v IS bude mít matriční úřad, který k dané matriční události vede rukopisně vedenou matriční knihu.

eMatrika bude využívána všemi matričními úřady na území České republiky. Existence centrální databáze matričních údajů umožní postupné omezení místní příslušnosti matričních úřadů, takže klient si nově bude moci vyřídit většinu záležitostí u kteréhokoli matričního úřadu. Možnost vyřídit žádost na počkání bude zpočátku limitována tím, že databáze bude kromě nových zápisů obsahovat pouze údaje přenesené ze stávajících lokálních matričních systémů (tedy údaje zapsané od roku 2006), takže žádost klienta bude vyřízena s určitou prodlevou. Údaje k matričním událostem, které nastaly před lednem 2006, budou do eMatriky dopisovány v okamžiku, kdy dojde k jejich změně, resp. klient požádá o výkon konkrétního matričního úkonu. S přibývajícími údaji v systému bude postupně narůstat možnost rychlejšího poskytnutí služby.

eMatrika také umožní klientům veřejné správy podat žádost o většinu matričních služeb elektronicky a vybrané služby budou elektronicky také vyřízeny. Služby budou dostupné na portálu eMatriky, resp. na Portálu veřejné správy/Portálu občana. Bude také možné vydávat elektronické matriční doklady.

eMatrika zajistí ve většině případů automatické plnění oznamovací povinnosti navázané na matriční činnosti vůči dalším informačním systémům a orgánům veřejné moci. To povede ke zjednodušení výkonu matriční činnosti vzhledem k tomu, že matrikářům odpadne povinnost zapisované údaje opakovaně zasílat všem dotčeným agendám.

Přínosem eMatriky bude také existence centrální evidence prohlášení o určení otcovství, evidence matričních tiskopisů a seznam odborně doložených jmen. Výhodou centralizovaného matričního systému je také možnost získání statistických údajů k výkonu matriční činnosti.

K účelu zavádění eMatriky vznikl dokument Národní standard pro elektronické vedení matriky. Jedná se o technický dokument, který je určen především pro IT experty - technické správce lokálních matričních informačních systémů, kteří ve spolupráci s matrikáři upraví pro matriční úřady jejich systémy tak, aby byly schopny sdílet data v jednotném formátu stanoveném tímto standardem. Hlavním smyslem Národního standardu pro elektronické vedení matriky je vytvoření podmínek pro sloučení všech elektronicky vedených matričních údajů z jednotlivých matričních úřadů v centrálním informačním systému eMatrika. Národní standard je účinný k 1. lednu 2025. Je závazný pro všechny matriční úřady v České republice.

 Harmonogram migrace matričních údajů podle Národního standardu pro elektronické vedení matriky

09/2025 – 12/2025 – testovací migrace matričních údajů – migrují se data pouze z roku 2024

07/2026 – první etapa migrace pro ORP s GINIS od firmy Gordic pro data 2006 – 2026

08/2026 – první etapa migrace pro matriční úřady v Čechách s GINIS od firmy Gordic pro data 2006 - 2026

09/2026 – první etapa migrace pro matriční úřady na Moravě s GINIS od firmy Gordic pro data 2006 - 2026

01/2027 – druhá etapa migrace obcí I. a II. Typu pro zbývající data roku 2026

02/2027 – druhá etapa migrace ORP pro zbývající data roku 2026

05/2027 – 06/2027 – dodatečné migrace, opravy chybných migrací

  

Zdroj: Národní Standard pro elektronické vedení matriky, pracovní verze 1.3. Ministerstvo vnitra České republiky.


Fotky:


Autor:

Bc. Tomáš Winige

Produkt specialista, servisní technik který Vás zároveň poučí i o registrech využívaných na obcích a městech (registr obyvatel, nemovitotí a matrikou).