Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Změny pro GINIS PAM Standard a novela ZP ( zákon 281/2023 Sb.)

20.11.2023


 § 74 odstavec 2 zní:

(2) Při výkonu práce na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

V modulu PAM a PDM bez úprav. Uživatel bude využívat standardní kalendáře, popř. IK pro zabezpečení rozvrhu směn u dohod.

 

§ 75 odstavec 2 zní:

(2) Do rozsahu práce podle odstavce 1 se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Doby uvedené v § 348 odst. 1 se do rozsahu práce nezapočítávají.

V modulu PAM a PDM bude u DPP sledován limit 300 hodin pouze ze složek 8950 – Odpracované pracovní dny. Uživatel je o dosaženém/překročeném limitu informován při ukládání mzdové složky 815 s hodinami, popř. v rámci KCH č. 20.

 

§ 77 odstavec 2 a 3 zní:

(2) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahují se na právní vztah založený dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti ustanovení o pracovním poměru s výjimkou

a) převedení na jinou práci a přeložení,

b) dočasného přidělení,

c) odstupného,

d) dovolené,

e) skončení pracovního poměru,

f) odměňování,

g) cestovních náhrad a náhrad podle § 190a.

(3) Zaměstnanci pracujícímu na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nepřísluší náhrada odměny z dohody po dobu trvání jiných důležitých osobních překážek v práci podle § 199 a překážek v práci z důvodu obecného zájmu podle § 200 až 205, není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak.

V modulu PAM a PDM došlo k rozšíření dostupnosti stávajících mzdových složek nepřítomností s náhradou i pro dohody o provedení práce.

804 – Dohody – náhrada – překážky na straně zaměstnance ostatní
805 – Dohody – náhrada – překážky z důvodu obecného zájmu 
896 – Dohody – překážky na straně zaměstnavatele – 100%

V modulu PAM a PDM je dostupná nová mzdová složka pro evidenci trvání jiných důležitých osobních překážek v práci a překážek v práci z důvodu obecného zájmu u dohod (DPČ i DPP) a to bez náhrady.

897 – Dohody – překážky v práci – bez náhrady - Zák. č. 262/2006 §199, §200-§205

Dle potřeb organizace je nutné naadministrovat požadované mzdové složky dle využití, a to v souladu i s vnitřním předpisem. Pokud budou použity mzdové složky s náhradou, pro tyto je nezbytné nastavení i příslušné kontace. Veškeré nepřítomnosti (doba a evidence) se řídí dle rozvrhu směn, tedy dle kalendáře a úvazku, který je pro sledované dny platný. 

Doplnění § 138

Na konci § 138 se doplňuje věta "Pro poskytování odměny z dohody se § 115 až 118 použijí obdobně, přičemž odměna z dohody se pro tyto účely posuzuje jako mzda."

Nově podle § 138 ZP se užije § 115 až 118 ZP i pro DPP a DPČ – pro DPP i DPČ tak nově přísluší příplatky neb jiné kompenzace za práci v některých pracovních režimech (práce ve svátek, v noci, v sobotu a v neděli a ve ztíženém pracovním prostředí)

V modulu PAM a PDM již byly mzdové složky dostupné, ale pouze pro DPČ. Od 1.10.2023 je rozšířena dostupnost níže uvedených složek i pro DPP. U mzdových složek je upraven legislativní odkaz, který se vztahuje jak k platu, tak i ke mzdě. Nastavení mzdových složek odpovídá příplatkům dle platu. V případě organizace, která se řídí mzdou, bude nutné upravit u mzdové složky 807 a 809 částku sazby 1 a částku sazby 2 a to v modulu ADE ve složkách mzdy organizace (tyto úpravy by byly realizovány ze strany implementátora, a to na základě vyžádání ze strany organizace). 

807 – Dohody – příplatek za práci v sobotu a v neděli - Zák. č. 262/2006 Sb., § 126, § 118
808 – Dohody – příplatek za noční práci - Zák. č. 262/2006 Sb., § 125, § 116
809 – Dohody – příplatek za práci ve svátek - Zák. č. 262/2006 Sb., § 135, § 115

V modulu PAM a PDM je dostupná nová mzdová složka pro výplatu příplatku za ztížené pracovní prostředí pro DPP a DPČ. Mzdová složka bude nastavena v souladu s § 117 ZP, tj. hodinová sazba ve výši 10% z hodinové min. mzdy (rok 2023 – 10,38).

898 – Dohody – příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí - Zák. č. 262/2006 §117

Dle potřeb organizace je nutné naadministrovat požadované mzdové složky a rovněž je nezbytné nastavení i příslušné kontace.

Nový § 190a

(1) Náhrady nákladů spojených s výkonem práce z jiného místa dohodnutého se zaměstnavatelem, než je pracoviště zaměstnavatele podle § 317 (dále jen "práce na dálku"), tvoří

a) náhrady nákladů, které zaměstnanci vznikly v souvislosti s výkonem práce na dálku, jež zaměstnanec zaměstnavateli prokázal, nebo

b) paušální částka náhrady nákladů vymezených v odstavci 3;

ustanovení § 190 tím není dotčeno.

(2) Zaměstnavatel se zaměstnancem si mohou předem písemně sjednat, že náhrady nákladů v souvislosti s výkonem práce na dálku nebo jejich část zaměstnanci nepřísluší.

(3) Bylo-li to písemně sjednáno nebo vnitřním předpisem stanoveno, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci za každou započatou hodinu práce na dálku paušální částku. Paušální částka se stanoví podle údaje zveřejněného Českým statistickým úřadem o spotřebě domácností upraveného pro model práce na dálku, a to za jednu dospělou osobu v průměrné domácnosti v České republice za 1 hodinu.

(4) Paušální částka podle odstavce 1 písm. b) se poskytuje za započatou hodinu práce a její výši stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou na základě údaje podle odstavce 3

a) v pravidelném termínu od 1. ledna kalendářního roku,

b) v mimořádném termínu, dojde-li ke zvýšení nebo snížení hodnoty údaje podle odstavce 3 nejméně o 20 % v porovnání s paušální částkou naposledy stanovenou vyhláškou;

paušální částka se zaokrouhluje na desetihaléře směrem nahoru.

(5) Zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3, může být poskytována paušální částka vyšší. Paušální částka je splatná nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vzniklo právo.

(6) Je-li zaměstnanci poskytována paušální částka, platí, že zahrnuje náhradu veškerých nákladů, které zaměstnanci při výkonu práce na dálku vznikly.

(7) Zaměstnanci, který pro zaměstnavatele koná práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, je možné poskytovat náhrady nákladů při výkonu práce na dálku, jestliže s ním zaměstnavatel toto právo sjednal.".

Vyhláška č. 299/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023

Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023 – vyhláška vyšla ve Sbírce zákonů dne 29.9.2023 v částce 139 pod č. 299/2023. Účinnost vyhlášky nastává od 1. října 2023. § 1 uvedené vyhlášky zní: „Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku podle § 190a odst. 1 písm. b) zákoníku práce činí 4,60 Kč.“

V modulu PAM a PDM je dostupná nová mzdová složka pro výplatu paušální náhrady za práci na dálku.

937 – Práce na dálku – náhrada do limitu - Zák. č. 262/2006 §190a

-          Mzdová složka je dostupná pro PPV 1,2,3,5,6,7 a 12.

-          Na mzdovou složku uživatel pořídí počet celých hodin (modul PAM, popř. modul PDM) – je zde aplikována kontrola při ukládání, kdy je uživateli umožněno uložit pouze celé hodiny.

-          Do sazby je na formuláři měsíční změny doplněna sazba z údajů o organizaci, a to platná pro měsíc, do kterého je měsíční změna 937 pořizována.

-          Sazba byla na údaje o organizaci nastavena automaticky dle vyhlášky č. 299/2023,      a to při povýšení legislativních změn platných od 1.10.2023.

-          Sazbu je v případě požadavku na proplácení prokázaných výdajů možné změnit, a to přímo na formuláři měsíční změny.

Zdroj: Gordic s.r.o., Zákoník práce ( 281/2023 Sb.)


Autor:

Ing. Tomáš Appl

Produkt specialista, projekt manažer

Specialista, který Vám pomůže s efektivním zvládnutím GORDIC GINIS platformy v oblasti ekonomiky, mezd, personalistiky a řízení organizace.